Завідувач відділення економічних спеціальностей –
Ільчук Любов Миколаївна

Відділення здійснює підготовку фахівців за спеціальностями:

 • 075 «Маркетинг»
 • спеціалізація «Комерційна діяльність»
 • кваліфікація молодший спеціаліст з маркетингу

 

В сучасних умовах ринкових відносин жодне підприємство не може ефективно функціонувати без використання інструментів маркетингу та комерційної діяльності. Тому попит на цих фахівців завжди буде існувати.

Вітчизняний ринок логістичних послуг зростає на 50-70% останні 5 років, а транзитний потенціал України задіяний лише на 20% і має всі перспективи до росту. Зміна традиційних економічних зв’язків потребує інтенсифікації комерційних зусиль для налагодження нових ринків збуту товарів і послуг вітчизняних підприємств. Тому найближчі роки прогнозується зростання попиту на спеціалістів у сфері логістики та комерційної діяльності в Україні.

Спеціалізація «Комерційна діяльність» дає змогу опанувати цікаву та перспективну професію, яка буде користуватися попитом ще довгі роки, розвинути креативні та комунікативні навички, навчитись аналізувати та досліджувати ринкову інформацію, систематизувати існуючі дані.

 

Після закінчення навчання молодший спеціаліст з маркетингу оволодіє навичками:

 • комплексно і систематично аналізувати комерційну діяльність та систему матеріально-технічного забезпечення;
 •  організовувати роботу по збуту і продажу продукції;
 • передбачати і визначати ступінь ризику, вивчати оперативну маркетингову ситуацію;
 • забезпечувати проведення маркетингової політики підприємства;
 •  забезпечувати підприємство необхідними матеріальними ресурсами згідно з замовленням і укладанням договорів;
 • оформляти інвентаризаційні, контрольно-ревізійні документи, матеріали по застосуванню економічних санкцій і стимулів;
 • виявляти внутрігосподарські резерви і здійснювати режим економії, виявляти резерви збільшення прибутків;
 • проводити підбір і оцінку кадрів, організувати робочі місця в сфері підприємницького маркетингу; дотримуватись етичних норм в ділових стосунках.

Випускники коледжу, які навчались на спеціалізації «Комерційна діяльність», можуть працювати товарознавцями, маркетологами, спеціалістами  з логістики, рекламними агентами, керівниками структурних підрозділів, торгівельними представниками.

Перелік основних дисциплін спеціальності:

 • Технології (Вступ до спеціальності)
 • Економічна теорія (Економіка)
 • Політична економія
 • Економіка підприємства
 • Бухгалтерський облік
 • Комерційна діяльність
 • Комерційне товарознавство
 • Комунікаційна діяльність
 • Інфраструктура товарного ринку
 • Ринкові дослідження
 • Фінансовий облік
 • Підприємницька діяльність
 • Ціноутворення
 • Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності
 • Маркетинг
 • Товарна політика підприємства

 

Практичне навчання

 • Навчальна практика
 • Технологічна практика
 • Професійна практика

 • 051 «Економіка»
 • спеціалізація «Економіка підприємства»
 • кваліфікація молодший спеціаліст з економіки

 

Сучасний економіст – це високоінтелектуальний фахівець, який знає новітні технології і вміє їх застосовувати для ефективного використання ресурсів підприємства з метою збільшення його прибутків.

У сучасному світі високих технологій малі фірми та великі корпорації для досягнення успіху у своїй діяльності мають залучати досвідчених високоінтелектуальних фахівців-економістів. Для підготовки саме таких сучасних економістів наш Коледж пропонує цікаву та різноманітну освітню програму, що включає ґрунтовне теоретичне навчання, участь у науковій роботі та забезпечує необхідну практичну спрямованість на застосування новітніх технологій.

Спеціалізація «Економіка підприємства» дає змогу молодому фахівцю оволодіти новітніми інструментами і креативними методиками успішного ведення бізнесу в швидкозмінному середовищі, а також дозволяє ознайомитися з неординарними та секретними засобами досягнення підприємством найвищого рівня його результативності та конкурентоспроможності. Сьогодні молодий економіст на основі використання нових технологій забезпечує точне визначення собівартості продукції, ефективно управляє витратами, складає плани та прогнози соціально-економічної та фінансової діяльності підприємства, визначає перспективи подальшого розвитку свого підприємства.

Саме сучасна спеціалізація «Економіка підприємства» зможе гарантувати для молоді перспективну та високооплачувану роботу, майбутнє кар’єрне зростання, можливість для самореалізації та всебічного розвитку!

 

      Молодший спеціаліст з економіки  – це фахівець, який може займатись:

 • організаційно-управлінською, адміністративно-господарською та інформаційно-аналітичною діяльністю;
 • організацією господарської діяльності підприємства;
 • проведенням комплексної економічної оцінки діяльності підприємства;
 • розробкою та вибором стратегії розвитку підприємства та бізнес-плануванням;
 • аналізом процесів ринкового регулювання соціально-економічних відносин;
 • розрахунком собівартість продукції, плануванням витрат та управління ними;
 • економічне обґрунтування управлінських рішень щодо діяльності підприємства;
 • прогнозуванням фінансово-економічних результатів виробництва та збуту;
 • використання інформаційних та комунікаційних технології для вирішення соціально-економічних завдань, підготовки аналітичних звітів;
 • визначенням шляхів підвищення ефективності підприємства.

      Випускники коледжу, які навчались на спеціалізації «Економіка підприємства», можуть працювати на посадах економіста, економіста з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, економіста з договірних та претензійних робіт, економіста з матеріально-технічного забезпечення, економіста з планування, економіста з фінансової роботи, економічного радника, консультанта з економічних питань та інвестиційної діяльності.

Перелік основних дисциплін спеціальності:

 • Технології (Вступ до спеціальності)
 • Економічна теорія (Економіка)
 • Політична економія
 • Економіка підприємства
 • Бухгалтерський облік
 • Планування та організація діяльності підприємства
 • Економіка і нормування праці
 • Управління витратами
 • Податкова система
 • Економічний аналіз
 • Фінансовий облік
 • Менеджмент
 • Інформаційні системи і технології на підприємстві
 • Основи маркетингу

 

Практичне навчання

 • Навчальна практика
 • Технологічна практика
 • Професійна практика

 

 • 051 «Економіка»
 • спеціалізація «Економічна аналітика»
 • кваліфікація «молодший спеціаліст з економіки»

 

Економічна аналітика – це дуже перспективна сфера, що дуже швидко набирає обертів! Сутність сучасної економічної аналітики полягає в проведенні аналізу на базі сучасних технологій – збір, відокремлення інформації про економічний об’єкт з метою прийняття рішень щодо його розвитку або деградації. До найбільш популярних та важливих різновидів економічної аналітики відносять наступні: бізнес-аналітика, HR-аналітика, веб-аналітика, фінансова аналітика.

Економічна аналітика – це сфера для тих, хто комунікабельний, наполегливий, спостережливий, володіє гарно розвиненою інтуїцією та аналітичним способом мислення.

У сучасному інформаційному суспільстві малі фірми та великі корпорації для досягнення успіху у своїй діяльності мають залучати досвідчених високоінтелектуальних фахівців-аналітиків. Для підготовки саме таких сучасних аналітиків наш Коледж пропонує нову цікаву та різноманітну освітню програму, що включає теоретичне навчання, ґрунтовну загальну і спеціальну математичну підготовку, участь у науковій роботі та забезпечує розвиток навичок з побудов економіко-математичних моделей та їх аналізу, вироблення і прийняття рішень з використанням сучасних інформаційних технологій.

Важливий напрямок навчання студентів – широке використання обчислювальної техніки та інтернет-технологій.

Після успішного завершення навчання за спеціалізацією «Економічна аналітика» Ви будете  вміти:

 • здійснювати добір, перевірку, аналіз та інтерпретацію економічних даних;
 • визначати ключові економічні показники на місцевому, регіональному, національному та міжнародному рівнях;
 • прогнозувати за допомогою економетричних методів;
 • формувати висновки та детальні звіти щодо проведених економічних досліджень;
 • використовувати інструментарій статистичного аналізу та виявляти закономірності;
 • проводити аналіз невизначеності та ризику в економічній діяльності, моделювати та прогнозувати розвиток систем і процесів;
 • оцінювати економічну діяльності та проводити бенчмаркінг економічних об’єктів;
 • працювати з великими обсягами інформації.

Випускники спеціалізації “Економічна аналітика” можуть виконувати функції економістів-аналітиків, аналітиків (банківська діяльність), аналітиків з інвестицій, аналітиків з кредитування, консультантів з економічних питань, оглядачів з економічних питань.

Випускники орієнтовані на роботу в економічних підрозділах фірм і організацій (планово-економічні, фінансові, маркетингові служби, бухгалтерія та ін.), в підрозділах організаційної системи управління, в науково-дослідних і навчальних центрах.

Перелік основних дисциплін спеціальності:

 • Технології (Вступ до спеціальності)
 • Політична економія
 • Економіка підприємства
 • Бухгалтерський облік
 • Аналіз господарської діяльності
 • Основи управління бізнес-процесами на підприємстві
 • Фінансовий облік
 • Інституційний аналіз
 • Економічний аналіз
 • Податкова система
 • Основи інтелектуального аналізу даних
 • Бізнес-статистика
 • Статистика моделювання та прогнозування

 

Практичне навчання

 • Навчальна практика
 • Технологічна практика
 • Професійна практика

 

Термін підготовки для всіх спеціалізацій відділення:

2 роки 10 місяців – на основі базової загальної середньої освіти (9 класів);

1 рік 10 місяців – на основі повної загальної середньої освіти (11 класів).

Форма навчання – денна